Pāriet uz lapas karti

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

14.12.2020 11:00 - 11:25

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads, atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0265) ar kopējo platību 52,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 525/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.

Izsoles objekta sākumcena 3000,00 euro, Izsoles nodrošinājums – 300,00 euro. Izsole notiks 2020. gada 14. decembrī plkst. 11.00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 11. decembrim, kādā no Kandavas novada domes norēķinu kontiem:

AS "SEB banka" UNLALV2X, LV73UNLA0011010130573;

AS "Citadele Banka" PARXLV22, LV69PARX0007635310004;

AS Luminor Bank, Latvijas filiāle RIKOLV2X, LV53RIKO0002013184972;

AS "Swedbank" HABALV22, LV90HABA0551030120195.

Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Karti skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit

Sludinājums publicēts: 03.11.2020.

printēt
  • twitter
  • facebook
  • draugiem
<>
back to top